اعضای انجمن MBA ایران

 

اعضای محترم انجمن MBA ایران

خدمات مشاوره به شرح ذیل میباشد:

     مشاوره رهبری(Leadership )جناب آقای مهندس هادی سیاری(ریاست انجمن MBA ایران)

     مشاره بازاریابی (Marketing )جناب آقای مهندس مهدی لطفی (مشاور عالی بازاریابی)
 
     (ارزیاب خبره بیمه از آمریکا-مشاوره مالی خبره از آمریکا-عضوء انجمن حسابداری خبره ایران)

      مشاوره منابع انسانی ( Human Resurces )جناب آقای دکتر بهبهانی

       مشاوره خدمات بیمه ای Insurance) )جناب آقای حسن جدیدی

       مشاوره حقوقی Law) )جناب آقای شش کلانی

       مشاوره فروش (Sales )سرکار خانم مهندس آناهیتا شهنواز(مدیر و مشاور فروش )